Preskočiť na obsah

Pozvánka na 27. zasadnutie OZ

Zverejnené 28.6.2020.

Kategória

POZVÁNKA

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ZVOLÁVAM 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2018 17,00 hod.  v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Jasove.

Program:

1.  Otvorenie rokovania
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Určenie
    a) overovateľov zápisnice
    b) určenie zapisovateľa
4.  Monitoring programového rozpočtu obce k 30.06.2018, čerpanie rozpočtu k  30.06.2018 a  hospodárenie podnikateľskej činnosti obce k 30.06.2018
5.  Žiadosti o odkúpenie majetku obce Jasov
6.  Žiadosť občanov o zabezpečenie oplotenia na lukostreleckom štadióne
7.  Odsúhlasenie poplatkov za služby spojené s prenájmom Futablového štadióna spoločnosťou RH-  STAV s.r.o.
8.  Schválenie textu kroniky za rok 2017
9.  Rôzne
10.  Záver